Kancelaria Radców Prawnych 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”), informuję że:

1. Postanowienia ogólne:

1.1. Niniejsza Polityka prywatności jest skierowana do korzystających z serwisu internetowego pod domeną anetapietrzak.pl

1.2. Polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora podczas korzystania przez Państwa z serwisu, w tym w związku z korzystaniem z formularza zgłoszeniowego.

2. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest radca prawny Aneta Pietrzak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Droga do Porozumienia Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Pietrzak z siedzibą we Wrocławiu, Aleja Armii Krajowej 8b/5, 50 – 541 Wrocław, posiadająca NIP: 8891050220, adres mailowy: radcaprawny@anetapietrzak.pl, numer telefonu: 508 562 992.

Możliwe formy kontaktu z administratorem w sprawie danych osobowych to:

kontakt za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie

kontakt listowny na adres: Aleja Armii Krajowej 8b/5, 50 – 541 Wrocław

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

3.1. Państwa dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)  oraz art. 3 ustawy o radach prawnych z dnia 06.07.1982 r.

3.2. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora stanowi:

 1. a) konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. c) zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych np. wyrażana w trakcie kierowania zapytań ofertowych lub w trakcie publikowania komentarzy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. d) zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług prawnych bądź umowy obsługi prawnej (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 5. e) wykonanie ciążących na administratorze obowiązków prawnych np. wystawianiem faktur, przechowywanie dokumentacji księgowej etc. (art. 6 ust.1 lit. c),
 6. f) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust.1 lit. f),
 7. g) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust.1 lit. f),

3.3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi lub poważnie utrudni Państwu korzystanie z pomocy prawnej radcy prawnego Anety Pietrzak.

3.4. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym celu.

4. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych:

4.1. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym w związku z zawarciem i wykonaniem umowy z Administratorem.

4.2. W celu wykonania umowy Administrator będzie przetwarzać podane przez Państwa następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, nazwę firmy, numer NIP, numer REGON, adres strony internetowej, dane wynikające z przesłanych załączników, treść wiadomości oraz pliki cookies.

4.3. W celu dodania komentarza na blogu Administrator będzie przetwarzać podany przez Państwa adres e-mail, imię/nazwę użytkownika.

5. Udostępnianie danych osobowych:

5.1. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być sądy powszechne i administracyjne, Sąd Najwyższy, organy administracji państwowej i samorządowej, organy ochrony prawnej, adresaci pism przedsądowych; podmioty, którym administrator zlecił obsługę księgową, rachunkową oraz informatyczną; podmioty, którym administrator na podstawie odpowiedniej umowy powierzył przetwarzanie danych osobowych.

5.2. Administrator udostępnia Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym usługi hostingowe/serwera i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym dany serwis internetowy.

6. Ochrona danych:

6.1. Administrator jest zobowiązany do ochrony zgromadzonych danych Usługobiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.

6.2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:

 1. a) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 2. b) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. c) adekwatne, odpowiednie i nie nadmierne,
 4. d) dokładne i aktualne,
 5. e) nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
 6. f) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 7. g) bezpiecznie przechowywane,
 8. h) nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

6.3. Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Administratora, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

6.4. Dane osobowe zbierane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) realizacji umowy, (2) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (3) rozpatrywania reklamacji, (4) przez okres podejmowania działań przed zawarciem mających na celu zawarcie umowy na Państwa żądanie, (5) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe związane z dodaniem komentarza na blogu przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody lub usunięcia danego komentarza.

7. Uprawnienia:

7.1. Jesteście Państwo uprawnieni do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

7.2. Macie Państwo prawo uzyskać od Administratora następujące informacje:

a) o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych,

b) od kiedy Państwa dane są przetwarzane,

c) o źródle z którego pochodzą Państwa dane,

d) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane.

7.3. Ponadto na Państwa żądanie Administrator, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

7.4. Poza tym, w przypadku przetwarzania Państwa danych przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić Administratorowi stosowne żądanie na adres e-mail.

7.5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Zmiana danych:

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe ulegną zmianie prosimy o ich samodzielne zaktualizowanie w koncie użytkownika, o ile zostało założone lub o powiadomienie Administratora o tym fakcie telefonicznie, listownie na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.

9. Ciasteczka:

9.1. Administrator oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).

9.2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu).

9.3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają Administratorowi określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto ten serwis odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (co go najbardziej zainteresowało w serwisie).

9.4. Administrator wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:

 1. a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu,
 2. b) statystycznym.

9.5. Administrator może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.

9.6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.

9.7. Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Użytkownika jako zalogowanego.

9.8. Pliki trwałe to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania z serwisu, w tym danych na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów, usprawnienia działania serwisu za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki serwisu, zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących ich preferencji, pokazywania Użytkownikom, że są zalogowani w serwisie.

9.9. Administrator korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na stronie internetowej oraz sposobu korzystania ze strony internetowej.

9.10. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez serwis z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.

9.11. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas serwis może nie funkcjonować prawidłowo.

9.12. Administrator korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Państwo używacie łącząc się z serwisem tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.

9.13. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w serwisie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa.

10. Postanowienia końcowe:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Aktualizacja zasad będzie dostępna na stronie internetowej. Administrator poinformuje o każdej zmianie treści niniejszej Polityki.

Administrator nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych, a ponadto nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.