Świadczenia alimentacyjne

Alimenty na małżonka

$

składanie pozwu o alimenty na małżonka/rodzica,

$

składanie pozwu o podwyższenie alimentów lub obniżenie zasądzonej kwoty

$

składanie pozwu o alimenty na dziecko (także dorosłe),

$

składanie pozwu o uwolnienie się od roszczeń alimentacyjnych.

Art.  60.

§  1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

§  2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

§  3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Jak Państwo się słusznie domyślają, właściwe przeprowadzenie postępowania rozwodowego jest środkiem do otrzymywania alimentów od przegranego małżonka.  Z kolei odpuszczenie winy i dążenie do szybkiego i byle jakiego zakończenia małżeństwa może odbić się na Państwa kieszeni. W ten sposób nie będąc winnym rozwodu, często występując w charakterze ofiary oraz wykazując strach i nie posiadając wiedzy o przysługujących Państwu uprawnieniach możecie zostać zobligowani do płacenia alimentów na rzecz swojego Kata do końca jego życia. Najważniejsze jest przewidywanie, że chwilowa dobra wola naszego partnera nie musi być całkowicie bezinteresowna.

Rozmowa o rozwód oraz alimenty

Rozwód, a świadczenie alimentacyjne

Jeżeli chodzi o rozwiedzionych małżonków, przyczyną powodującą niedostatek u jednego z małżonków (w przeważającej większości przypadków u żony) jest często konieczność zajęcia się wychowaniem dzieci i pracą w gospodarstwie domowym, co uniemożliwia danemu małżonkowi wykonywanie działalności zarobkowej lub było przeszkodą do uzyskania kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności zarobkowej, która – ze względu na jego wiek, stan zdrowia, wykształcenie ogólne, zawód drugiego małżonka i dotychczasową pozycję społeczną obojga małżonków – mogłaby być uważana dla niego za odpowiednią. Jeśli od małżonka żądającego dostarczenia mu środków utrzymania można byłoby wymagać – przy wzięciu pod uwagę jego wieku i sił – by odbył naukę potrzebną do zdobycia kwalifikacji, to niedostatek tego małżonka trwa tylko przez czas, w ciągu którego może on uzyskać odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Jeżeli możliwości zarobkowe i majątkowe danej osoby wystarczają na pokrycie tylko części jej usprawiedliwionych potrzeb, zakres obowiązku alimentacyjnego ulegnie odpowiedniemu ograniczeniu.

Alimenty na małżonka – Podsumowanie

Przy ocenie, czy jednemu z rozwiedzionych małżonków przysługuje w stosunku do drugiego małżonka (rozwiedzionego) prawo żądania dostarczania mu środków utrzymania, miarodajne jest wyłącznie orzeczenie o winie zamieszczone w sentencji wyroku rozwodowego. Jeżeli natomiast sąd na zgodne żądanie małżonków zaniecha orzekania o winie, następują skutki takie, jak gdyby żadne z małżonków nie ponosiło winy rozkładu pożycia.

Walczcie Państwo o swoje interesy finansowe! Nie oddawajcie swoim partnerom domów, pieniędzy, kosztowności za cenę swojej wolności. Przyjdźcie do mnie, a doradzę Państwu, jak właściwie zadbać o siebie już na etapie przed rozwodem, w tracie pertraktacji ugodowych.

Pierścionki ślubne zostawione po rozwodzie