Alimenty na nienarodzone dziecko

ALimenty na rodzeństwo

$

składanie pozwu o alimenty na małżonka/rodzica,

$

składanie pozwu o podwyższenie alimentów lub obniżenie zasądzonej kwoty

$

składanie pozwu o alimenty na dziecko (także dorosłe),

$

składanie pozwu o uwolnienie się od roszczeń alimentacyjnych.

Alimenty na nienarodzone dziecko

Art.  141.

§  1. Ojciec niebędący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat. Roszczenia powyższe przysługują matce także w wypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe.

§  2. Roszczenia matki przewidziane w paragrafie poprzedzającym przedawniają się z upływem lat trzech od dnia porodu.

Alimenty na rodzeństwo

Art.  134.

W stosunku do rodzeństwa zobowiązany może uchylić się od świadczeń alimentacyjnych, jeżeli są one połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub dla jego najbliższej rodziny.

Kancelaria Radców Prawnych Aneta Pietrzak – Alimenty na nienarodzone dziecko – Alimenty na rodzeństwo