Czynności rozwodowe

Podział majątku

Są takie chwile, kiedy mury drżą, bo jesteśmy zmuszeni zmienić swoje dotychczasowe życie. Mam tu na myśli rozwód. Nie taki lekki, higieniczny lecz prawdziwy, krwawy, wyzuty z wszelkich tajemnic i rozdzierający serce. Jak tu sprostać rzeczywistości, kiedy jesteśmy po rozwodzie, bez ukochanego domu, odcięci od pieniędzy, z wyrokiem rozwodowym w garści i mnóstwem wątpliwości? Skierujmy swoje kroki do dobrego Mecenasa, pomogę Państwu na zimno sporządzić spis całego majątku i poprowadzę procedurę podziału majątku. Przeprowadzę Państwa przez piekło podziału dorobku całego Waszego życia i wykorzystam wszelkie dostępne możliwości, żebyście czuli się Państwo bezpieczni.

Kancelaria Radców Prawnych Aneta Pietrzak – Podział majątku

Po rozwodzie automatycznie zanika między małżonkami wspólność majątkowa. Oznacza to, że nie jesteście już Państwo właścicielami „wszystkiego i niczego”, a tworzy się możliwość przydzielenia konkretnych składników majątku konkretnej osobie. Powstaje współwłasność ułamkowa, która podlega podziałowi wskutek wszczęcia właściwej procedury.

Ustanie wspólności majątkowej prowadzi do zmiany sytuacji prawnej przedmiotów objętych bezudziałową wspólnością majątkową, w wyniku której stają się one współwłasnością małżonków w częściach ułamkowych, a wyrok rozwodowy może być podstawą wpisu w księdze wieczystej współwłasności w częściach ułamkowych na rzecz byłych małżonków.

Pierwszym krokiem jest sporządzenie spisu inwentarza i decyzja, co do sposobu podziału. Musimy oddzielić składniki majątku wspólnego od składników majątków osobistych każdego z małżonków. Dla ułatwienia wskazuję poniżej, jak dzieli się dobytek podczas trwania małżeństwa.

Zakres usług w pigułce
  • Sporządzanie i opiniowanie projektów umów
  • Sporządzanie pism procesowych, w tym pozwów, wniosków i środków zaskarżenia (m.in. w postępowaniach dotyczących prawa rzeczowego, prawa własności, w tym postępowaniach wieczystoksięgowych, sprawach dotyczących nieruchomości i ich rozgraniczenia, zasiedzenia, zniesienia współwłasności nieruchomości, ustanowienia służebności itd.)
  • Dochodzenie roszczeń, w tym zadośćuczynień i odszkodowań, także z tytułu ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczenia OC kierowców
  • Doradztwo oraz reprezentowanie klienta w sprawach z zakresu prawa spadkowego, w tym w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, podziału masy spadkowej, w sprawach o zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, uniknięcie długów spadkowych
  • Windykacja należności, reprezentowanie Klienta także na etapie komorniczego postępowania egzekucyjnego
  • Negocjowanie umów handlowych z kontrahentami
  • Doradztwo i reprezentowanie Klienta w sprawach z zakresu prawa osobowego, w tym w sprawach dotyczących ubezwłasnowolnienia
  • Reprezentowanie Klienta przed sądami i innymi organami, podmiotami trzecimi, w szczególności w sprawach o zapłatę, o ochronę dóbr osobistych, w sprawach związanych z prawem budowlanym, prawem najmu, dzierżawą, zasiedzeniem, kredytem, leasingiem, itd.

Sporządzanie i opiniowanie projektów umów

Sporządzanie pism procesowych, w tym pozwów, wniosków i środków zaskarżenia (m.in. w postępowaniach dotyczących prawa rzeczowego, prawa własności, w tym postępowaniach wieczystoksięgowych, sprawach dotyczących nieruchomości i ich rozgraniczenia, zasiedzenia, zniesienia współwłasności nieruchomości, ustanowienia służebności itd.)

Dochodzenie roszczeń, w tym zadośćuczynień i odszkodowań, także z tytułu ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczenia OC kierowców

Doradztwo oraz reprezentowanie klienta w sprawach z zakresu prawa spadkowego, w tym w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, podziału masy spadkowej, w sprawach o zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, uniknięcie długów spadkowych

Windykacja należności, reprezentowanie Klienta także na etapie komorniczego postępowania egzekucyjnego

Kancelaria Radców Prawnych Aneta Pietrzak - Podział majątku

Przepisy prawa

Zgodnie z art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Art.  31.

§  1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§  2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

$

pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

$

dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

$

środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

$

kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Obok majątku wspólnego małżonków funkcjonuje także majątek osobisty, który został opisany w art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Art.  33.

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

$

przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

$

przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

$

prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

$

przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

$

prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

$

przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

$

wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

$

przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

$

prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy

$

przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Rzecz nabyta w trakcie trwania małżeństwa, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, w części ze środków pochodzących z majątku osobistego jednego z małżonków, a w części z ich majątku wspólnego, wchodzi do majątku osobistego małżonka i do majątku wspólnego małżonków w udziałach odpowiadających stosunkowi środków przeznaczonych z tych majątków na jej nabycie, chyba że świadczenie z majątku osobistego lub majątku wspólnego przekazane na nabycie rzeczy miało charakter nakładu, odpowiednio, na majątek wspólny lub osobisty.

W czasie trwania wspólności majątkowej małżonkowie nie mogą rozporządzać swoimi prawami do majątku wspólnego i nie mogą wyzbyć się ich na rzecz osób trzecich, a co więcej, stosownie do art. 35, żadne z małżonków nie może rozporządzić ani nawet zobowiązać się do rozporządzenia udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku, ani żądać podziału majątku wspólnego. Poza tym, w odróżnieniu od współwłasności w częściach ułamkowych, która jest prawem własności kilku osób do jednej rzeczy, wspólność ustawowa jest wspólnością masy majątkowej mieszczącej się w pojęciu mienia określonego w art. 44 k.c., mogącej obejmować wiele różnych praw majątkowych (własność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, prawa obligacyjne).

Kolejnym krokiem w drodze do uregulowania stosunków majątkowych z byłym małżonkiem jest skierowanie odpowiedniego pisma do Sądu i wskazanie sposobu dokonania podziału majątku. Potem to już z górki, bo gwarantuję, że po kilku rozprawach, kilkunastu nieprzespanych nocach i kilkudziesięciu solidnych kłótniach z byłym partnerem podzielą się Państwo majątkiem w sposób przez Nas zaplanowany, choć niekoniecznie pokojowy. Mogą się Państwo także zdecydować na podział majątku przy kawie, w miłej atmosferze, w miejscu, gdzie zawsze czeka dużo słodkości w postaci wszelakich ciasteczek i cukierków przekazywanych mi regularnie przez moich Klientów, czyli u mnie w Kancelarii na Alei Armii Krajowej 8b/5 we Wrocławiu. Z pewnością dojdziemy tu do porozumienia i zakończymy sprawę składając podpisy pod umową.

Co takiego dzieje się po rozwodzie, co zmienia sytuację majątkową między małżonkami?

 

 

Po rozwodzie powstają dwa majątki – byłej żony i byłego męża. Oczywiste jest, że małżonkom pozostają we własności ich majątki osobiste, dochodzą do nich także składniki majątku wspólnego.

Nie ma sytuacji idealnych, kiedy małżonkowie mają do podziału dwa domu, dwa samochody, psa i kota. Życie jest dużo bardziej skomplikowane, a stosunki majątkowe między obcymi już ludźmi bardzo napięte. Konieczne staje się podjęcie decyzji, co przypada komu i w jakim stosunku oraz dlaczego właśnie to, a nie coś innego, bo przecież coś staje się niesłychanie potrzebne byłej żonie, a jednocześnie zaspokaja pragnienia byłego męża. Choćby to była figurka różowego królika, to oboje z małżonków będą o nią walczyć jak o największe dzieło sztuki.  Jakby tego było mało, do problemów należy dodać sporą niechęć i zaszłości, czyli bez prawnika ani rusz.

Tu pojawia się konieczność zasięgnięcia pomocy profesjonalisty. Z chęcią odpowiem na wszelkie pytania dotyczące sposobów podziału byłego majątku wspólnego małżonków. Wyjaśnię, jak dbać o własne interesy i w zależności od potrzeb wywalczyć satysfakcjonującą formę podziału.

JEŚLI PRAGNIECIE PAŃSTWO TEGO „RÓŻOWEGO KRÓLIKA” DLA SIEBIE, ZROBIĘ WSZYSTKO, CO W MOJEJ MOCY, ŻEBY BYŁ WASZ!!!

Po to jestem, żeby podjąć walkę o Państwa majątek. Nie zawsze sprawy są tak proste, jak z królikiem, niejednokrotnie na szali kładzie się całe dotychczasowe życie. Podziałowi ulegają wspomnienia związane z wymarzonym domem, ogrodem, stawem pełnym żab i alejką brzóz lub ślicznym mieszkaniem w kamienicy z drewnianą, skrzypiącą podłogą i oknem na Odrę. Co zrobić, gdy małżonkowie kochali swój dom bardziej niż siebie nawzajem oraz byli skłonni wybaczyć murom więcej, aniżeli sobie? Wtedy pojawiają się prawdziwe ludzkie dramaty, rozgrywane w pachnącej drewnem, przytłaczającej historią sali sądowej, wobec nieznajomej kobiety w todze, gdzie ze łzami w oczach trzeba pożegnać się z cząstką własnego życia. Czy jesteście Państwo pewni, że z łatwością podołacie pohamowaniu emocji oraz podejmiecie walkę o swoją przeszłość?

Pomogę. Dotknę dłoni, obdaruję uśmiechem, a gdy tylko to będzie potrzebne – wyciszę emocje i doprowadzę do końca to, co jeszcze łączy Państwa z byłym małżonkiem. Muszę być skuteczna, inaczej moja obecność przy Państwu nie miałaby sensu.

Przy mojej pomocy przeprowadzą Państwo postępowanie podziałowe w ramach procesu rozwodowego, wniosą Państwo wniosek o podział majątku w postępowaniu nieprocesowym po rozwodzie, odpowiedzą Państwo skutecznie na pismo kierowane od małżonka w przedmiocie podziału majątku, spiszecie Państwo umowę podziału majątku, którą następnie podpiszecie przede mną lub przed notariuszem, wynegocjujecie najlepsze dla siebie warunki podziału wspólnego majątku, zrozumienie sens instytucji podziału majątku i zdecydujecie, jaka forma podziału będzie najskuteczniejsza w Państwa przypadku.

Kiedy dzielimy wspólny majątek?

Dopiero kiedy ustanie wspólność majątkowa, małżonkowie mogą domagać się jej podziału. Co musi się stać, żeby taka sytuacja miała miejsce, czyli kiedy dzielimy wspólny majątek?

$

Sąd orzeka rozwód.

$

Sąd orzeka separację.

$

Sąd unieważnia małżeństwo.

$

Umiera jedno z małżonków.

$

Sąd orzeka o ubezwłasnowolnieniu małżonka.

$

Sąd ogłasza upadłość jednego z małżonków.

$

Sąd orzeka o ustanowieniu rozdzielności majątkowej małżonków.

Co robię, żeby czuli się Państwo bezpiecznie pod moją opieką prawną?

$

Wnoszę o podział majątku wspólnego w ramach postępowania rozwodowego.

$

Wnoszę o podział majątku wspólnego w ramach postępowania separacyjnego.

$

Wnoszę o podział majątku wspólnego w ramach postępowania nieprocesowego.

$

Wnoszę odpowiedź na pozew/wniosek Państwa małżonka.

$

Negocjuję dla Państwa jak najlepsze warunki podziału majątku z byłym małżonkiem.

$

Prowadzę mediację.

$

Spisuję umowę o podział majątku.

$

Sporządzam poradę prawną, która wyjaśnia Państwu sens instytucji podziału majątku.

$

Godnie reprezentuję Państwa przed Sądem.

$

Ustalam rzetelnie co wchodzi w skład majątku wspólnego i majątków osobistych małżonków.