Świadczenia alimentacyjne

Alimenty na rodzica

$

składanie pozwu o alimenty na małżonka/rodzica,

$

składanie pozwu o podwyższenie alimentów lub obniżenie zasądzonej kwoty

$

składanie pozwu o alimenty na dziecko (także dorosłe),

$

składanie pozwu o uwolnienie się od roszczeń alimentacyjnych.

Art.  128.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Art.  135.

§  1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Powstanie obowiązku alimentacyjnego dzieci względem rodziców wymaga spełnienia dwóch przesłanek. Pierwszą z nich jest pozostawanie przez rodziców w stanie niedostatku, a więc w stanie w którym dana osoba nie dysponuje środkami utrzymania lub usprawiedliwione potrzeby osoby pozostającej w niedostatku nie mogą być zaspokojone. Drugą przesłanką, która musi zostać spełniona łącznie z pierwszą jest fakt posiadania przez dzieci możliwości finansowych, aby spełnić obowiązek alimentacyjny.

Rodzic umieszczony w domu pomocy społecznej

Co, gdy nasz rodzic zostanie umieszczony w domu pomocy społecznej?

Kolejność osób obowiązanych do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej określona została w art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z nim obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

  1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi
  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Zasada kolejności przyjęta w przytoczonym przepisie art. 61 ust. 1 u.p.s. oznacza, że w sytuacji, gdy osoba umieszczona w domu pomocy społecznej nie jest w stanie ponosić kosztów pobytu w placówce, obowiązek wnoszenia opłat spoczywa na małżonku, w następnej kolejności na zstępnych, w dalszej kolejności na wstępnych, a jeszcze w dalszej – na gminie, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Istotne w tym rozwiązaniu jest to, że wnoszenie opłat nie obciąża równocześnie wszystkich zobowiązanych wymienionych w art. 61 ust. 1 u.p.s., ale obowiązek ten przechodzi na nich w kolejności ustalonej w powołanym przepisie. 

Kancelaria Radców Prawnych Aneta Pietrzak – Alimenty na rodzica

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym został zaprezentowany pogląd, że o ile reguła kolejności ustalona w art. 61 ust. 1 ustawy dotyczy podmiotów wskazanych w tym przepisie, tj. mieszkańca domu, później małżonka, zstępnych i w następnej kolejności wstępnych tego mieszkańca, a jeszcze w dalszej – gminy, o tyle nie można mówić o kolejności w sytuacji wystąpienia obowiązku ponoszenia opłat przez kilkoro zstępnych. Każdy z nich ma bowiem taki sam obowiązek ponoszenia opłat, a jedynie różnicować je może osiągane kryterium dochodowe każdego zstępnego.

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy rodzic nie interesuje się swoim dzieckiem, nie płaci alimentów oraz nie uczestniczy w jego wychowaniu. Jak należy się wtedy zachować? Jakich argumentów używać i na jakie fakty się powoływać przy obronie przed nałożeniem na siebie obowiązku opłacenia pobytu toksycznego rodzica w domu opieki?

Na te i na inne pytania z chęcią odpowiem podczas porady telefonicznej, online lub osobistej u mnie w kancelarii.

Pomoc prawnika w sprawach o alimenty na rodzica