W blisko połowie spraw prowadzonych przez kancelarię warunki rozwodu są omawiane na spotkaniu, w którym uczestniczą wspólnie małżonkowie. Podczas spotkania istnieje możliwość spisania zwykłego porozumienia rozwodowego, czy też rodzicielskiego porozumienia rozwodowego. W zależności od sytuacji, omawiane w nim są wszystkie punkty wyroku rozwodowego. Ugoda spisana w obecności prawnika może posłużyć jako dokument regulujący władzę rodzicielską, alimenty i kontakty z dzieckiem jeszcze przed wniesieniem pozwu rozwodowego. Po nadaniu mu klauzuli wykonalności staje się tytułem wykonawczym, podlegającym egzekucji komorniczej. Wówczas prawnik działa w roli mediatora i wyłączone jest dalsze reprezentowanie strony w procesie. Jeśli małżonkowie zdecydują się na podpisanie porozumienia, nie ugody, w obecności prawnika zastępującego jednego z małżonków w procesie, mogą liczyć na znaczne przyśpieszenie postępowania. Dokument stanowi realne wsparcie argumentacji zawartej w pozwie i pozwala sądowi na wyznaczenie najbliższego terminu rozprawy na wokandzie, gdyż deklaracje małżonków, potwierdzone podpisem stanowią dowód, że rozwód jest przemyślany, a strony dogadały się rozsądnie dla celów harmonijnej współpracy w rodzinie. Sąd za każdym razem oceni porozumienie zgodnie z zasadami logiki, doświadczeniem życiowym, wiedzą oraz w oparciu o zasady współżycia społecznego. Na pierwszym miejscu przyświeca mu DOBRO WSPÓLNYCH MAŁOLETNICH DZIECI. 

Strony spisują porozumienie, gdy ich zgodnym celem jest polubowne rozejście się z uczciwym określeniem powodów rozstania, z uwzględnieniem lub pomięciem winy. Porozumienie dzieli się na części tak, jak wyrok rozwodowy. Przedmiotem porozumienia jest uregulowanie wszelkich spraw objętych pozwem rozwodowym, który zostanie złożony do Sądu Okręgowego. Mogą w nim być spisane wszelkie uregulowania dotyczące rozwodu, w tym kwestie dotyczące zaspokajania potrzeb rodziny oraz wzajemnych rozliczeń w ramach ustawowej wspólności majątkowej . 

Pierwszy punkt odnosi się do winy, Kolejne dotyczą władzy rodzicielskiej, kontaktów, stałego miejsca zamieszkania małoletniego dziecka stron, alimentów na dziecko, alimentów na małżonka, podziału zajmowanego mieszkania oraz w stateczności także podziału majątku. Porozumienie może mieć doniosłe brzmienie lub może stanowić dodatek dowodowy. To, jaką nadamy mu rangę zależy od celów, które mają zostać zrealizowane przy jego pomocy. 

Ważny element porozumienia stanowi harmonogram spotkań rodzica z dzieckiem. Może okazać się słuszne ustalenie władzy naprzemiennej, a warunkiem tego rodzaju podziału opieki jest zgodność rodziców co do sposobu wychowania i pełna oraz rozsądna współpraca. Porozumienie odgrywa wówczas nieodzowną rolę, gdyż stanowi dowód zaproponowanego w pozwie sposobu opieki. Argumentem dla sądu może być także realizowanie władzy zgodnie z porozumieniem przez jakiś czas przed wniesieniem pozwu. Strony zdają przed sądem raport z tego, jak udało im się podzielić opiekę, jakie płyną z tego korzyści i jakie są reakcje dziecka. Dziecko, widząc współpracę rodziców co do zasady nie wymaga opieki terapeutycznej i szybciej akceptuje fakt zmiany dotychczasowego życia. Nie jest wyrywane z dotychczasowego środowiska i powoli wdraża się no nowej rzeczywistości. 

Porozumienie wymaga zgody małżonków. Nikt nie zmusi małżonka do podpisania i zadeklarowania czegokolwiek, gdy między stronami są nieporozumienia i wzajemne pretensje, a także inna wizja wychowania małoletniego. Sąd za każdym razem dąży do mediacji, stąd pytania na rozprawie o pewność stron co do rozwodu. Gdy w aktach znajduje się rzeczowe i kompletne porozumienie, sąd wie, jaka przyświeca stronom motywacja i nie będzie nalegał na mediację, co może skrócić postępowanie rozwodowe. Małżonkowie są wówczas traktowani, jak ostatecznie zdeklarowani co do warunków rozwodu, a jakiekolwiek odstępstwa mogą świadczyć na niekorzyść małżonka zmieniającego zdanie. 

Pozew i tak jest doręczany stronie przeciwnej, celem ustosunkowania się do jego treści. Wystarczy wówczas powołać się na treść porozumienia i przyznać fakty i twierdzenia zawarte w pozwie. Może się zdarzyć, że wraz z pozwem i zobowiązaniem do odpowiedzi zostanie doręczone wezwanie na rozprawę, gdyż sąd ustawi taki termin, który nie zabierze mu na wokandzie więcej niżeli 30 minut, podczas których strony zadeklarują działanie zgodne z porozumieniem i wyrażą wolę rozwiązania ich małżeństwa przez rozwód. W przypadku, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dziecko, konieczne będzie zbadanie warunków życiowych przez kuratora, lub powołanie świadka, który spotyka się często ze stronami i dzieckiem oraz będzie w stanie powiedzieć sądowi, jak dziecko zareagowało na rozwód rodziców i czy warunki życiowe i mieszkaniowe są odpowiednie. 

Porozumienie jest wyrazem dojrzałości stron, deklarujących rozwiązanie małżeństwa w określony sposób. Skoro dojrzali ludzie mogą wziąć ślub, mogą ustalić także warunki rozwodu. Byleby te warunki były zgodne z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrem małoletniego. Sporządzenie prawidłowego porozumienia skraca czas sprawy rozwodowej oraz gwarantuje przewidywalność działań sądu. 

Skontaktuj się ze mną

Napisz jak mogę Ci pomóc. Razem stawimy czoła Twoim problemom.